Otse põhisisu juurde

Reisiteenuste leping

1. LEPINGU POOLED JA LEPINGU OBJEKT
1.1.

Baltic Ad Hoc SIA, registrikood 40103224329, eriluba (litsents) nr T-2019-22, edaspidi REISIKORRALDAJA, kes on volitanud REISIBÜROOD ___________, registrikood _________, aadress; _________, REISIKORRALDAJA nimel seda lepingut allkirjastama;

_____________, edaspidi REISIBÜROO, registrikood ___________ keda esindab volituse alusel müügiesindaja;

_____________, ____________  __________, edaspidi REISIJA:

on oma vabast tahtest sõlminud reisiteenuseid või lennupileteid puudutava lepingu, edaspidi „LEPING“.

1.2 Reisi tellinud ja lepingu sõlminud REISIJA vastutab selle LEPINGU raames  punktis 1.3 nimetatud reisijatele LEPINGU tingimustest teavitamise ning nende poolt LEPINGU tingimustest kinnipidamise ja täitmise eest.
1.3.

REISI korraldab ja müüb REISIKORRALDAJA Baltic Ad Hoc SIA. Müüja on  REISIKORRALDAJA Baltic Ad Hoc SIA nimel REISIBÜROO __________ . REISIJA ostab REISI järgneva tegevuskavaga:

  {travels}
1.4. Lepingust mitteleitav muu REISIGA seotud teave on leitav REISIKORRALDAJA või REISIBÜROO veebisaidilt või see - saadetakse REISIJA LEPINGUS toodud e-posti aadressile.
 
2. REISI MUUTMISE JA TÜHISTAMISE KORD
2.1. REISIJAL on õigus kirjutada LEPING ümber teise LEPINGU tingimusi järgiva isiku nimele kuni 7 (seitse) päeva enne REISI algust. Sellisel juhul peab REISIJA enne REISI algust saatma REISIKORRALDAJALE [või REISIBÜROOLE (kui REIS osteti REISIBÜROOLT)] elektrooniliselt kirjaliku teate. LEPINGUT üleandev isik ja vastuvõttev isik vastutavad solidaarselt tasumata summa maksmise eest ning kõigi lisatasude, trahvide ja muude üleandmisest tulenevate kulude tasumise eest, võttes arvesse punktis 4.7. sätestatut. 
2.2.

REISIKORRALDAJA soovitab REISI jaoks hankida kehtiva reisikindlustuse, kuid selle hankimise eest vastutab ainult REISIJA ise. Kui REISIJA on valinud REISIKORRALDAJA pakutava kindlustuse, siis jõustub kindlustust puudutav LEPINGU punkt ainult pärast seda, kui REISIJA on kindlustuse eest teostanud kogu makse ja REISIKORRALDAJA on REISIJALT saanud vajalikud isikuandmed. REISIJA kinnitab, et teda on teavitatud võimalusest hankida endale Euroopa ravikindlustuskaart, mis tagab selle omanikule Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajamineva arstiabi saamise võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. REISIJA kinnitab lisaks, et ta on teadlik kindlustuse hankimise võimalustest.

2.3.

REISIJAL on õigus lõpetada LEPING ühepoolselt mistahes ajal enne REISI algust, esitades REISIKORRALDAJALE kirjaliku teate. Kirjalik teade tuleb REISIKORRALDAJALE saata e-kirjana. Enne REISI algust LEPINGU lõpetamisel on REISIKORRALDAJAL õigus jätta tagastamata lõpetamistasu iga LEPINGU punktis 1.3. nimetatud isiku kohta järgmistel tingimustel:

alates REISI ostmisest kuni 30 päeva enne REISI algust – 250.00 (kakssada viiskümmend) eurot REISI hinnast inimese kohta;

vähem kui 30 päeva enne REISI algust – 100% REISI hinnast inimese kohta.

2.4. REISIKORRALDAJAL on õigus LEPING enne REISI algust lõpetada ja REISIJALE kõik enne REISI algust tehtud maksed tagastada, kuid REISIKORRALDAJAL pole kohustust maksta lisahüvitist, kui:
2.4.1.    REISILE registreeruvate inimeste arv on miinimumarvust väiksem ja REISIKORRALDAJA teavitab REISIJAT LEPINGU lõpetamisest LEPINGUS toodud ajaperioodi vältel, kuid mitte hiljem kui:
2.4.1.1.    20 päeva enne REISI algust, kui REIS kestab rohkem kui kuus päeva;
2.4.1.2.    7 päeva enne REISI algust, kui REIS kestab kaks kuni kuus päeva;
2.4.1.3.    48 tundi enne REISI algust, kui REIS kestab vähem kui kaks päeva;
2.4.2.    REISIKORRALDAJA ei suuda täita LEPINGU tingimusi vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ning teavitab REISIJAT LEPINGU lõpetamisest põhjendamatu viivituseta enne REISI algust.
 
2.5. REISIKORRALDAJA tagastab REISIJALE kõik LEPINGU punkti 2.4 alusel nõutud maksed ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 (neliteist) päeva pärast LEPINGU lõpetamist või vääramatu jõu olukorra lõppemise ajaks.
 
2.6. Kui LEPINGU lõpetamine REISIJA poolt toimub vastavalt LEPINGU punktile 3.7, ei rakendu LEPINGU punktis 2.3 nimetatud trahvid.
2.7.

REISIKORRALDAJAL on õigus pärast LEPINGU sõlmimist LEPINGU punktis 1.3 toodud REISI hinda tõsta ainult järgnevatel põhjustel:

2.7.1. LEPINGU alla kuuluvate turismiteenuste hindade või tasude muutumise tõttu, mille määravad kolmandad osapooled, kes ei osale otseselt reisipaketi osutamises (sealhulgas turismi- ja transpordimaksud, konkreetse sihtkoha maksud ja tasud, sadamate ja lennujaamade sisse- ja väljasõidutasud jne);

2.7.2. LEPINGUS ettenähtud teenused pole enam saadaval ja asendatakse seetõttu teiste teenustega, mille hind võib erineda (näiteks on koopad üleujutuse tõttu külastajatele suletud või on valitud veiniistandus oma külastustingimusi muutnud).

Hinnaerinevus arvutatakse järgnevalt: lisatasu = uue teenuse tasu (nt riiki sisenedes nõutakse viisat või tõstetakse mõne lennujaama tasusid) + algsesse paketti kuuluva teenuse hinnatõus – algsesse paketti kuuluva teenuse hind, mis REISIKORRALDAJAST mittesõltuvatel vältimatutel ja erakorralistel asjaoludel ei toimu.

2.8. Kui REISIKORRALDAJA soovib REISI hinda tõsta rohkem kui 8% võrra, kehtivad REISIJALE LEPINGU punktis 3.7 nimetatud õigused ja kohustused.
2.9. Pärast LEPINGU sõlmimist ja enne REISI algust toimuva kulude vähenemise tõttu, vastavalt LEPINGU punktile 2.7, on REISIJAL õigus võrdsel määral hinna vähendamisele.
 
3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. REISIJA peab broneeringu tegemisest viie päeva jooksul teostama vähemalt 250.00 euro suuruse sissemakse iga LEPINGU punktis 1.3 nimetatud isiku kohta. Ülejäänud summa tuleb tasuda hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne REISI esimest päeva.
3.2. REISIJA vastutab selle eest, et ta jõuaks etteantud ajaks etteantud kohta REISI või mõne selle osa alguseks.
3.3. Ainult REISIJA ise vastutab selle eest, et tal oleks isikut tõendav dokument, näiteks Euroopa Liidu riigi pass, mis sobib reisimiseks ja mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast REISI viimast päeva.
 
3.4. REISIJA vastutab ise selle eest, et ta reisidokumendid vastaks nõuetele ja kehtiksid ning et tal oleks vajaminevad viisad, juhul kui ta pole ühegi Euroopa Liidu riigi kodanik.
3.5. Kui riigi seadused nõuavad vaktsineerimist või see on REISIJA tervise huvides, peab REISIJA end vaktsineerima. REISIJA peab enne REISI algust pädevate tervishoiuasutuste vahendusel kindlaks tegema, milliseid vaktsineerimisi nõutakse ja millised on soovituslikud.
3.6. REISIJA vastutab REISIKORRALDAJALE antud REISI jaoks vajaliku teabe õigsuse eest. REISIKORRALDAJA ei vastuta ebaõige teabe ja/või andmete esitamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest. REISIJA on teadlik, et ainsa suhtlusviisina kasutatakse tema poolt REISI ostmisel sisestatud e-posti aadressi.
3.7. REISI olulise osa muutumisel (sihtkohas olemise kestus (päevade arv), sihtkohta jõudmise transpordiviis ja koguhinna suurenemine vähemalt 8% võrra) on REISIJAL õigus:
3.7.1.    pakutud muudatustega nõustuda;
3.7.2.    REIS tühistada ja kõigi kasutamata teenuste eest raha tagasi saada. Kogusumma tagastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast seda, kui REISIKORRALDAJA saab kätte REISI tühistamise avalduse.
Pärast seda, kui REISIKORRALDAJA on REISIJAT selles punktis mainitud muudatustest teavitanud kooskõlas punktiga 4.8., on REISIJA kohustatud vastama, kas ta on pakutud LEPINGU muudatustega nõus või soovib LEPINGU lõpetada. Kui  REISIJA ei vasta, peetakse seda pakutud LEPINGU muudatustega mittenõustumiseks ja LEPING lõpetatakse.
 
3.8. REISIJAL on õigus saada asjakohast hinnaalandust LEPINGU rikkumise  mistahes  perioodi  eest,  välja arvatud juhul, kui REISIKORRALDAJA tõestab, et rikkumine toimus REISIJA enda süül või vääramatu jõu tõttu. REISIJAL ei ole õigust saada kahju eest kompensatsiooni, kui rikkumine toimus reisija enda süül, kolmanda osapoole süül (kes pole seotud LEPINGU alla kuuluvate reisiteenuste pakkumisega) ja rikkumine oli ettenägematu või vältimatu või vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu.
3.9. Kui REISI ajal ei pakuta mõnda selles LEPINGUS nimetatud teenust, on REISIJAL kohustus ilma põhjendamatu viivituseta teatada REISIKORRALDAJALE (tema esindajale või rühmajuhile) LEPINGUS toodud reisiteenuse pakkumise ajal esinevast mistahes rikkumisest, tegutsedes vastavalt punktile 6.1.
3.10. Kui REISIJA on raskustes või vajab abi, peab REISIJA kiire ja tõhusa teabevahetuse huvides esitama küsimused REISIKORRALDAJA kohalikule esindajale või reisijuhile.
 
4. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. REISIKORRALDAJA vastutab kõigi LEPINGU alla kuuluvate reisiteenuste nõuetekohase pakkumise eest, olenemata sellest, kas neid osutab REISIKORRALDAJA või teised, reisikorraldajad või reisibürood või seotud reisiteenuste pakkujad.
4.2. REISIKORRALDAJA peab REISIJAT teavitama, kui Euroopa Liidu riigi kodaniku passist, mis kehtib vähemalt kuni kuus kuud pärast REISI viimast päeva, ei piisa kõigi LEPINGU punktis 1.3 toodud teenuste osutamiseks.
4.3. REISIKORRALDAJA peab enne REISI andma REISIJALE REISIKORRALDAJA kohaliku esindaja või reisijuhi telefoninumbri, mille kaudu reisija saab kiiresti reisikorraldajaga ühendust võtta, et saada abi, kui on raskustesse sattunud, või teatada ilmnenud lepingu rikkumisest. REISIKORRALDAJA teavitab REISIJAT sellest e-posti teel. 
4.4.

REISIKORRALDAJA peab raskustes olevale REISIJALE pakkuma ilma põhjendamatu viivituseta abi, eritijärgneval moel:
4.4.1.    pakkuma teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;
4.4.2.    pakkuma abi sidevahendite kasutamisel ja leidma alternatiivseid reisivõimalusi;
4.4.3.    pakkuma muud abi, sealhulgas siis, kui vältimatud ja erakorralised asjaolud ei võimalda REISIJAL naasta lähteriiki. 

Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda reisijalt tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui raskuse on põhjustanud reisija tahtlikult või hooletuse tõttu. 

4.5. REISIKORRALDAJA ei ole kohustatud punktis 4.4 loetletud juhtudel pakkuma rahalist abi. Kui REISIKORRALDAJA  on muu hulgas pakkunud rahalist abi, on tal õigus LEPINGU punktis 4.4 toodud abi eest küsida mõistlikku tasu.
   
4.6. REISIKORRALDAJA ei vastuta tagajärgede ja/või kahjude eest, mis tulenevad sellest, et REISIJA ei ilmu REISI  või mõne selle osa alguseks ettenähtud kohta.
4.7. Kui REISIJA kasutab LEPINGU punktis 2.1 toodud õigust anda LEPING üle teisele isikule, on REISIKORRALDAJA kohustatud teavitama LEPINGUT üle andvat isikut üleandmise tegelikust kulust. See kulu peab olema proportsionaalne ning mitte ületama REISIKORRALDAJALE LEPINGU üleandmisega seoses tekkinud tegelikku kulu.
 
4.8. Kui REISIKORRALDAJA peab enne REISI algust olulisel määral muutma mõnda reisikava olulist osa või kui REISIKORRALDAJA soovib LEPINGUS toodud reisihinda suurendada rohkem kui 8% võrra, siis on REISIKORRALDAJA kohustatud teavitama REISIJAT selgelt ja aegsasti alljärgnevast: 
4.8.1.    planeeritavatest lepingumuudatustest ja vajadusel nende mõjust REISI hinnale;
4.8.2.    mõistliku pikkusega ajaperioodist, mille jooksul peab REISIJA LEPINGU punkti 3.7 alusel REISIKORRALDAJAT oma otsusest teavitama; 
4.8.3.    REISIJA kohustusest vastata, kas ta on väljapakutud lepingumuudatustega nõus või soovib LEPINGU lõpetada, ning sellest, et REISIJA mittevastamist loetakse lepingumuudatustega mittenõustumiseks ja LEPING lõpetatakse; 
4.8.4.    pakutavast alternatiivsest REISIST ja selle hinnast, kui seda varianti pakutakse. 
 
4.9. Kui REISIKORRALDAJA ei suuda maksejõuetuks tunnistamise tõttu osaliselt või täielikult täita oma kohustusi REISIJA ees, on REISIJAL õigus pöörduda AAS Balta, rg-kood 40003049409, tel. nr +37167082333. REISIKORRALDAJA kindlustuspoliisi number on 796584165, poliisi aegumiskuupäev on 31.01.2024., kindlustussumma on 100 000.00 eurot. AS Swedbank garantii 21-006244-GF, kehtiv kuni 31.01.2024., kindlustussumma on 50 000.00 eurot, aadress: Balasta dambis 15, Riia, LV-1048, Läti, abitelefon: +37167444444. Läti tarbijaõiguste kaitse keskuse kontaktteave: Riia, Brivibas iela 55, LV – 1010; meiliaadress: pasts@ptac.gov.lv; abitelefon: +37165452554. 
4.10. REISIKORRALDAJAL on õigus koguda ja säilitada teenuse pakkumiseks vajalikke isikuandmeid. Näiteks tuleb lennukipiletite ja/või hotellitubade broneeringud teha REISIJA nime alt ja need sisaldavad REISIJA kontaktteavet ja vastava isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi) andmeid. Kui vastavaid isikuandmeid ei esitata, ei saa REISIKORRALDAJA REISIJALE teenust osutada. Andmeid kogutakse, säilitatakse ja edastatakse kolmandatele osapooltele vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 üksnes reisiteenuse pakkumise eesmärgil käesoleva LEPINGU alusel.
4.11. REISIKORRALDAJAL on õigus LEPINGU tingimusi ühepoolselt muuta (see punkt ei kehti LEPINGU punktis 3.7. kirjeldatud juhtudel) ainult siis, kui muudatus on ebaoluline ja REISIKORRALDAJA on REISIJAT sellest e-posti teel selgel ja arusaadaval viisil teavitanud.
 
5. VÄÄRAMATU JÕUD
5.1.

Kummalgi POOLEL pole õigust nõuda kahjude kompensatsiooni, kui lepinguliste kohustuste osaline või täielik mittetäitmine tuleneb vältimatutest või erakorralistest asjaoludest (sealhulgas loetakse vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks mitmed sõjategevuse, terrorismi, tõsise haiguspuhangu, looduskatastroofi ja muu sarnasega seotud sündmused, mis ei tulene POOLTE või nende kontrolli all oleva kolmanda osapoole tegevusest; sündmused, mis muudavad lepinguliste kohustuste täitmise võimatuks; sündmused, mida ei saanud LEPINGU  sõlmimise ajal ette näha ega vältida ja mille tagajärgi ei saa vältida).

Vältimatute ja erakorraliste asjaolude korral peavad POOLED toimima selle LEPINGU, õigusaktide ning hea usu ja heade kaubandustavade kohaselt.

 
6. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
6.1. Kui REISIJAL on kaebusi või vastuväiteid LEPINGU mittenõuetekohase täitmise kohta, peab REISIJA teavitama REISIKORRALDAJA kohapealset esindajat või reisijuhti. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, peab REISIJA esitama kirjaliku kaebuse. Nõue tuleb koostada kahes eksemplaris. REISIKORRALDAJA kohalik esindaja või reisijuht allkirjastab nõude mõlemad eksemplarid, millest üks jääb REISIJALE ja teine REISIKORRALDAJA esindajale. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada REISI ajal, peab REISIJA esitama kirjaliku taotluse REISIKORRALDAJALE, saates selle meiliaadressile flymeaway@flymeaway.ee või REISIBÜROOLE, kui REIS osteti sealt, eelistatavalt seitsme päeva jooksul, kuid vastavuses Läti tarbijakaitseseaduse paragrahvi 27 esimese lõiguga mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates vaidluse tekkimise kuupäevast.
6.2. Kui REISIKORRALDAJA ei nõustu REISIJA nõudega või kui pakutud lahendus ei sobi, on REISIJAL õigus pöörduda:
(1) vaidluse lahendamisel abi saamiseks Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametisse, (pasts@ptac.gov.lv, +37165452554, Brivibas 55, Riia, LV-1010, Läti, või (2) kui Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet pole aidanud vaidlust lahendada, siis kohtusse.
6.3.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013 määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus) on REISIJAL õigus kasutada ka internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on leitav siit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

6.4. Kõik sellest LEPINGUST tulenevad ja sellega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei saa läbirääkimiste teel lahendada, on POOLEL õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole Eesti Vabariigi seadustes kehtestatud korrale.
 
7. LEPINGU KEHTIVUS
7.1. LEPING kehtib alates hetkest, mil POOLED selle allkirjastavad, kuni kõigi toodud kohustuste täitmiseni. Kui LEPING sõlmitakse elektrooniliselt, ilma POOLTE kohaloluta, loetakse LEPING sõlmituks alates hetkest, mil POOLTEL on ligipääs REISI toimumist kinnitavatele dokumentidele ja REISIKORRALDAJA on vastavalt LEPINGU punktile 3.1 võtnud REISIJALT vastu makse.
7.2. Kõik LEPINGU parandused ja/või muudatused, mida pole nimetatud LEPINGU punktides, sõlmitakse POOLTE vahel kirjalikult vastastikusel kokkuleppel.
7.3. POOLED kohustuvad viivitamatult teavitada üksteist kirjalikult mistahes muudatustest LEPINGUS nimetatud andmetes ja muude LEPINGUS nimetatud tingimuste muutuses.
7.4. Selle LEPINGU alt väljajäävates küsimustes juhindutakse asjaomastest Eesti Vabariigi seadustest.
Up